دوره آموزشی Event-Driven Architecture - مفاهیم و مقدمات

 • دسته بندی
  معماری نرم افزار
 • مدت دوره
  45 ساعت
 • جلسات دوره
  15 جلسه 3 ساعته
 • نحوه برگزاری
  آنلاین
 • تاریخ شروع
  13 دی 1401
 • هزینه دوره
  4.000.000 تومان
 • ثبت نام
 • معرفی دوره
  در 2 دهه گذشته، شاهد افزایش نیاز به طراحی سیستم های توزیع شده و در نتیجه آن، جدی تر شدن دغدغه هایی مثل Scalability، Availability و ... بوده ایم. البته، این دغدغه ها همیشه مورد توجه معماران و طراحان نرم افزار بوده اند اما، فراگیری بیشتر این نیازها باعث پررنگ شدن این مفاهیم و بعضا باعث تئوریزه شدن سبک ها و مفاهیم جدید طراحی گردید. ظهور و یا فراگیر شدن Event-Driven Architecture (به اختصار EDA) را میتوان حاصل این اتفاق دانست. EDA یک سبک معماری توزیع و Asynchronous است که جهت تولید نرم افزارهایی با مشخصه¬های کیفی ذکر شده مورد استفاده قرار میگیرد. این سبک معماری نه تنها مشخصه هایی مانند Scalability و Availability را در نظر می گیرد، بلکه طراح یا معمار را قادر میسازد تا به بسیاری از مسائل دیگر مانند Elasticity، Resiliency، Adaptability، Composability و ... بهتر رسیدگی کند. EDA را میتوان به عنوان یک سبک معماری مستقل و هم میتوان به عنوان سبکی ترکیبی با معماری های دیگر (برای مثال Event-Driven Microservices Architecture) مورد بررسی و استفاده قرار دارد.

  در این دوره آموزشی به مفاهیم و مقدمات Event-Driven Architecture در قالب تئوری و عملی میپردازیم و مخاطب را با نگاه Event-Driven و Asynchronous آشنا میکنیم. هدف اصلی این دوره، آشنا کردن مخاطب با EDA و ایجاد تغییر الگوی فکری در مخاطب جهت استفاده از نگاه EDA به بسیاری از مسائل طراحی و معماری است. همانطور که از اسم دوره پیداست، این دوره، بخش اول و مقدماتی این مبحث بوده و به همین دلیل بیشتر بر روی مفاهیم پایه ای و بنیادین EDA تمرکز میکند و بسیاری از مفاهیم پیشرفته (مانند Streaming، Complex Event Processing، امنیت در معماری EDA، مانیتورینگ و ...) را پوشش نمی دهد و یا نهایتا به معرفی آنها اکتفا میکند. همینطور به علت محدودیت دسترسی حجم زیادی از مخاطبین به سرویس های Cloud (مانند AWS و Azure)، مجموعه ابزارهای ارائه شده توسط این سرویس ها (مانند Amazon EventBridge، Amazon SNS و ... ) در کلاس بررسی نمی شوند.

 • مفاهیم اولیه
  • تعریف Flow و Flow Interaction
  • تعریف Producer یا Source
  • تعریف Consumer یا Receiver
  • تعریف Message, Command و Event
  • تعریف Stream
  • تفاوت بین Data Stream و Event Stream
  • Event-Driven Architecture (EDA) چیست؟
  • نگاهی بر راه حل¬های Integration در دنیای قبل از Event-Driven Architecture
  • مفهوم Contextual Architecture
  • تعریف Composability در Contextual Architecture
  • آشنایی با Serverless Architecture
   • نگاهی بر Serverless Architecture
   • تعریف FaaS یا Function-as-a-Service
 • Event-Driven Architecture
  • بررسی Event-Driven Architecture به عنوان یک سبک معماری
   • EDA به عنوان یک سبک معماری مستقل
   • به شکل ترکیب با سبک های معماری دیگر (مانند Event-Driven Microservices Architecture )
  • بررسی Topology های متفاوت EDA
   • Broker Topology
   • Mediator Topology
  • بررسی مشخصه های کیفی EDA ها
   • Scalability
   • Adaptability
   • Performance
   • Coupling
   • Responsiveness
   • Evolutionary
   • Elasticity
 • CAP Theorem
  • بررسی Terminology
   • Consistency
   • Availability
   • Partition Tolerance
  • Trade-off در حوزه Consistency و Availability
   • تعریف Best-Effort Availability و Best-Effort Consistency
   • بررسی رویکرد Strong Consistency – Bes-Effort Availability
   • بررسی رویکرد Availability Guarantee – Best-Effort Consistency
  • بررسی مدل ACID و BASE از منظر Consistency-Availability
  • بررسی ابعاد Partitioning
   • Data Partitioning
   • Operational Partitioning
   • Functional Partitioning
   • User Partitioning
   • Hierarchical Partitioning
  • مدیریت تاثیرات Partitioning در طراحی
   • تعریف Partition Mode
   • شناسایی صریح Partition Mode و تاثیرات آن بر Consistency و Availability
   • استراتژی های مختلف در طراحی مکانیزم های Compensation و Recovery
   • استراتژی های مختلف در انجام عملیات ها در Partition Mode
 • Consistency
  • تعریف مفهوم Consistency
  • بررسی Consistency Models
  • ابعاد مختلف Consistency
   • Staleness
   • Ordering
  • زوایای مختلف Consistency
   • Data-Centric View
   • Client-Centric View
  • بررسی Guarantees و Consistency Models
   • Monotonic Writes Consistency (MRC)
   • Monotonic Writes Consistency (MWC)
   • Read Your Writes Consistency (RYWC)
   • Write Follows Read Consistency (WFRC)
 • مفاهیم Messaging
  • تعریف Messaging و Messaging System
  • مفاهیم پایه ای Messaging
   • Message
   • Channel
   • Multi-Step Delivery
   • Routing
   • Transformation
   • Endpoints
  • برخی از انواع Channel
   • Point-to-Point Channel
   • Pub-Sub Channel
   • Invalid Message Channel
   • Dead Letter Channel
  • Delivery Guarantees
   • At-most-once delivery
   • At-least-once delivery
   • Exactly-once delivery
   • بررسی تفاوت Exactly-once delivery و Exactly-once Processing
  • مفهوم Channel Adapter و Messaging Bridge
  • مفاهیم Pull Model و Push Model
  • بررسی الگوی Pipes & Filters و کاربرد آن در Messaging System
  • بررسی Outbox و کاربرد آن
  • Timeout-based Delivery
  • Event-delivery patterns
   • Request Callback
   • Producer-Consumer
   • Publisher-Subscriber
   • Fire and Forget
   • Store and Forward
   • Polling
  • Message Identifier و Correlation Identifier در پیام ها
  • مدیریت پیام های منقضی شده (Stale) با Message Expiration
  • ارسال پیام های حجیم و کاربرد Message Sequence
  • تغییر و تبدیل Message ها
   • کاربرد Envelope Wrapper ها در ارسال و دریافت پیام
   • Content Enricher ها و تکمیل داده های پیام
   • Content Filter ها و حذف داده های غیرضروری پیام
   • مدیریت پیام های حجیم با Claim Check
   • Normalizer ها و یکسان سازی پیام های متفاوت
   • Message Mappers و ارتباط بین Domain Event ها و Integration Event ها
  • Idempotency
   • تعریف Idempotency و Idempotent Receiver
   • روش های مختلف پیاده سازی Idempotency
    • Explicit De-Duping
    • Semantic De-Duping
   • روش های تسهیل Idempotency در طراحی Event ها
   • رویکرد AOP در پیاده سازی Idempotent Receiver
  • Competing Consumers و پردازش موازی پیام ها
 • الگوهای Message Routing
  • مفهوم و اهمیت Routing
  • بررسی مفهوم Predictive Routing
  • بررسی مفهوم Reactive filtering
  • Content-based Router
  • Message Filter
   • بررسی مفهوم Null Channel
   • Stateless Message Filters
   • Stateful Message Filters
  • Dynamic Router
  • Recipient List
  • Dynamic Recipient List
  • Splitter
   • Static Splitter
  • Aggregator
  • استراتژی های Aggregation
   • Wait for All
   • Time Out
   • First Best
   • Time Out with Override
   • External Event
  • Re-sequencer
  • Composed Message Processor
  • Scatter-Gather
  • Priority Queue Pattern
  • Routing Slip
  • Process Manager
 • Transaction ها و Workflow ها در EDA
  • نگاهی بر الگوی Saga
  • نگاهی بر ابعاد مختلف Saga
   • انواع Communication (Sync و Async)
   • انواع Consistency (Atomic و Eventual)
   • انواع Coordination (Orchestration و Choreography)
  • بررسی انواع Saga (SAO, SAC, SEO و ... )
  • مدیریت State در Saga ها
   • مفهوم State Saga Machine
 • Contract ها در EDA
  • بررسی انواع Contract
   • Loose Contracts
   • Strict Contracts
  • بررسی Stamp Coupling و مزایا و معایب آن
  • نقش Stamp Coupling در پیاده¬سازی Workflow به شکل Choreography
  • بررسی روش Type Based Versioning
  • نگاهی بر تکنیک Double Writing
  • بررسی تکنیک Up-Casting و Down-Casting
  • بررسی مفهوم Weak Schema و روش های آن
   • Mapping
   • Wrapper
  • Schema Negotiation و تعامل سرویس¬ها در مورد تغییرات Schema
  • Backward Compatibility و Forward Compatibility در Schema پیام ها
 • آشنایی با Streaming و Event Processing
  • تعریف Stream و Continuous Event Streams
  • تعریف Event Stream Processing
  • نگاهی بر تاریخچه Event Streaming
  • مفهوم Unified Log
  • انواع پردازش Event Stream ها
  • تعریف Complex Event Processing (CEP)
  • مفهوم Stateful Stream Processing
  • نگاهی بر ابزار Kafka و Kafka Streams و کاربرد آن در Streaming
 • نگاهی اجمالی بر برخی ابزارها، پروتکل ها و فریم ورک ها
  • AMQP (بر اساس استاندارد ISO/IEC 19464:2014)
   • نگاهی بر ساختار پروتکل AMQP
   • مفهوم Frame در AMQP
   • ساختار Frame ها در AMQP (Frame Type, Frame Payload, ...)
   • انواع Frame در AMQP
    • Header Frame
    • Method Frame
    • Body Frame
    • Content Frame
    • Heartbeat Frame
   • Type ها در AMQP
    • Type System
    • Type Encoding
    • Type Notation
   • کارکرد Connection و Session در AMQP
   • فرمت پیام ها، Delivery State ها در AMQP
  • Rabbit MQ
   • بررسی RabbitMQ و تاریخچه آن
   • مفهوم Queue، Exchange و Binding در RabbitMQ
   • انواع Exchange در RabbitMQ
    • Direct
    • Topic
    • Fanout
    • Headers
   • Durability در RabbitMQ
  • Apache Kafka
   • بررسی ساختار و معماری Apache Kafka
   • Kafka به عنوان ابزار Messaging
   • Kafka به عنوان ابزار Streaming
   • بررسی Delivery Guarantee ها در Apache Kafka
   • Producer ها و Consumer ها در Kafka
   • Topic ها در Kafka
   • Kafka Streams
   • KSQL
  • NServiceBus – MassTransit
   • بررسی اکوسیستم .NET و فریم ورک¬های موجود
   • بررسی ابزار NServiceBus و MassTransit و مقایسه آن ها
   • استفاده از Transport های مختلف
   • نحوه پیاده سازی Handler ها
   • Saga و انواع مختلف پیاده سازی آن
   • Routing Slip و انواع مختلف پیاده سازی آن
 • مباحث دوره در تمام زبان های برنامه نویسی شیءگرا قابل استفاده می باشند و مباحث و کدهای مطرح شده، وابستگی به زبان و یا پلتفرم خاصی ندارند. پیاده سازی مباحث این دوره در کلاس با زبان #C صورت میگیرد اما به دلیل عدم وابستگی به زبان، برنامه نویسان با تخصص در همه زبان های شیءگرا میتوانند در این دوره شرکت کنند.
 • دوره DDD و ES-CQRS
  از آنجا که در دوره های DDD و Event Sourcing / CQRS به بررسی برخی مفاهیم مانند تفکیک اجزای یک نرم افزار، Integration و برخی تکنیک های آن، Messaging و بعضی از الگوها و ابزارهای آن، مفاهیم Domain Event و Integration Event، موضوع Event Versioning و ... پرداخته ایم، پیشنهاد می شود مخاطبینی که قصد شرکت در این دوره را دارند، در دوره های فوق شرکت کرده باشند و یا به صورت مطالعه شخصی، با این مباحث آشنایی لازم را داشته باشند.